กลไกการออกฤทธิ์

กลไกการออกฤทธิ์นั้นเช้าใจกันว่าเกี่ยวเนื่องกับการหยุดยั้งการคัดสรรโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี อาร์เอ็นเอโพลิเมอเรสที่สังกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัส (RNA-dependent RNA polymerase) งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยอื่นๆทำให้เห็นว่า ฟาวิพิราเวียร์ ชักชวนให้มีการกลายพันธุ์ในอาร์เอ็นเอที่ทำให้มีการเกิดการเสียชีวิต

ซึ่งผลทำให้ฟีโนไทป์ของเชื้อไวรัสไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ ฟาวิพิราเวียร์ เป็นโปร-ดรัก (prodrug) ที่ถูกขั้นตอนเมตาบอลิซึมเผาผลาญไปเป็นต้นแบบที่ออกฤทธิ์เป็น Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (Favipiravir-RTP) มีทั้งๆที่อยู่ในตำรับที่ให้โดยทางกินรวมทั้งทางเส้นเลือดดำ เอ็นไซม์ Human hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT)

มั่นใจว่ามีหน้าที่สำคัญในแนวทางการกระตุ้นการออกฤทธิ์นี้ ฟาวิพิราเวียร์ ไม่ยั้งการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอหรือดีเอ็นเอ ในเซลล์ของสัตว์กินนมและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ในปี พุทธศักราช 2557 ฟาวิพิราเวียร์ได้รับการยินยอมในประเทศประเทศญี่ปุ่นสำหรับเพื่อการสำรองยาต้านการระบาดทั่วของไข้หวัดใหญ่ แต่ ฟาวิพิราเวียร์ยังมิได้แปลว่ามีคุณภาพในเซลล์เยื่อบุฟุตบาทหายใจแรกเริ่มของผู้คน ส่งผลให้ยังมีความข้องใจในสมรรถนะสำหรับเพื่อการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *